تماس با ما

تلفن تماس :  ۳۳۶۲۲۰۵۷ و ۳۳۶۲۰۰۵۵ و ۳۳۶۲۶۲۶۲

تلفن تماس (روابط عمومی) :   ۳۳۶۲۶۲۲۳

ارتباط مستقیم تلفن گویا :  ۱۳۷ و ۳۳۶۲۹۹۳۲

کد شهرستان : ۰۲۳

آدرس :  مهدیشهر خیابان امام ، شهرداری مهدیشهر

کدپستی : ۳۵۶۱۷۱۳۱۳۶